Wat houdt de aankoop van een garagebox precies in?

Je gaat over tot de aankoop van je bedrijfsunit (garagebox). Het park is een complex met bedrijfsunits bestemd voor op- en of overslag, stalling en daaraan ondergeschikte productiefaciliteiten ten behoeve van het bewerken en/of verwerken van goederen.

​​​​​​​

Je koopt hierbij een appartementsrecht op het park, waarmee je eigenaar wordt van een aandeel in het eigendom van de grond en de gebouwen met het exclusieve gebruiksrecht van je garagebox.

Wat is een koop-/aannemingsovereenkomst?

Als je een garagebox koopt, worden de wederzijdse rechten en plichten vastgelegd in een overeenkomst, de koop-/aannemingsovereenkomst. In deze overeenkomst zijn zaken geregeld die op de koop van de grond en op de bouw van de garagebox betrekking hebben.


De koop-/aannemingsovereenkomst is enkel van toepassing als het park nog niet is opgeleverd. Als het park is opgeleverd spreken we van een koopovereenkomst. In deze overeenkomst zijn zaken geregeld die op de koop van de grond en op de bouw van de garagebox betrekking hebben.

Koop ik op eigen grond?

Ja, je koopt een appartementsrecht. Je bent als eigenaar van een box ook mede-eigenaar van het park.

Ben ik bij aankoop BTW verschuldigd over het aankoopbedrag? 

Over de koopprijs en/of huurprijs van de garageboxen is van rechtswege Btw verschuldigd, ook wel omzetbelasting genoemd. Koop of huur je als ondernemer, dan kun je betaalde BTW terugvragen.

Kan ik deze BTW terugkrijgen?

Je kunt de BTW terugkrijgen indien je aan de volgende eisen voldoet: 

- De koper is ondernemer en beschikt over een BTW-nummer;
- De ondernemer verhuurt de garagebox aan derden en brengt BTW in rekening. 


Bovenstaande geldt ook voor particuliere beleggers.

Wij raden altijd aan contact op te nemen met je eigen belastingadviseur. Het door jou betaalde BTW bedrag kun je periodiek terugvorderen via een BTW aangifte.

Kan ik ook de BTW over andere kosten terugvorderen? 

Ja. De BTW van alle kosten die op je garagebox betrekking hebben, kun je terugvorderen van de Belastingdienst mits aan dezelfde hiervoor vermelde voorwaarden is voldaan. Dit gaat middels een BTW aangifte.

Moet ik ook BTW afdragen? 

Ja. Je dient bij de verhuur-factuur BTW (21%) in rekening te brengen. De BTW-bedragen die je ontvangt dien je in te houden en af te dragen aan de Belastingdienst. Dat gaat middels een BTW aangifte.


Het is een eenvoudige aangifte die je binnen een maand na afloop van elke aangifteperiode moet doen. De BTW aangifte moet elektronisch worden ingediend. In de meeste gevallen is dit per kwartaal.

Mag ik mijn garagebox verhuren?

Met de aankoop van het appartementsrecht heb je de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van een garagebox. Je kunt deze garagebox zelf in gebruik nemen of overgaan tot verhuur. Je bent volledig vrij om zelf een huurder aan te trekken, een huurovereenkomst te sluiten en het administratieve verhuur beheer te voeren.

Brengt de verhuur kosten met zich mee?

Indien je als eigenaar ten behoeve van de verhuur en het administratieve verhuur beheer een makelaar, een andere partij of StorageHUB inschakelt, zullen zij voor hun diensten kosten in rekening brengen.

Wie kan ik inschakelen als administratief verhuurbeheerder?

Je bent vrij om welke partij dan ook als verhuurbeheerder te laten fungeren. Een verhuurbeheerder verzorgt onder meer de facturatie en het debiteurenbeheer.

Wat moet ik nog doen als de garagebox verhuurd is?

In principe weinig. De VvE (Vereniging van Eigenaren) regelt voor je het onderhoud en de verzekering van het park. Bij beëindiging van een huurovereenkomst en het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst moet er een opname van de garagebox en meterstanden (water en stroom) plaatsvinden. Je kunt dit (zogenaamde verhuurbeheer) uitbesteden aan een verhuurbeheerder.

Wie ontvangt de huurinkomsten?

Als je overgaat tot de verhuur van je garagebox, ontvang je zelf rechtstreeks de huurinkomsten.

Moet ik belasting betalen over de huuropbrengsten?

De huuropbrengsten van box III garageboxen zijn belastingvrij. Over de waarde in het economische verkeer van de garagebox betaal je 1,2% vermogensrendementsheffing.

Hoe regel ik indexatie?

Bij een huurcontract kun je overeenkomen dat de huurinkomsten jaarlijks worden aangepast aan de hand van een indexatie clausule van het CBS.

Wat moet ik in mijn belastingaangifte opgeven?

Het enige dat je in je IB aangifte moet opgeven is de waarde van de garageboxen, als onderdeel van je vermogen in box III.

Welke waarde moet ik voor de Belastingdienst aanhouden?

De garagebox (box III) dient te worden gewaardeerd op de waarde in het economisch verkeer. De beste maatstaf voor het bepalen van de waarde in het economisch verkeer wordt gevormd door de prijzen die gelijke objecten bij recente verkopen hebben opgebracht. De aanschafprijs of in latere jaren de WOZ-waarde kan hierbij als referentie dienen.

Moet ik nog een jaarverslag maken of andere zaken bij de Belastingdienst aanleveren?

Nee. Je hoeft alleen over elk kalenderkwartaal een BTW-aangifte te doen. En bij de jaarlijkse Inkomstenbelasting de WOZ-waarde van je garageboxen mee te nemen in box III.

Kan ik mijn garagebox verkopen?

Als je de garagebox bij ons hebt gekocht en dus eigenaar bent, kun je op elk moment besluiten deze te verkopen. Bij verkoop kun je een mogelijke waardestijging (ten opzichte van het aankoopbedrag) realiseren.

Zijn er risico’s?

Als je gaat beleggen in een garagebox moet je je realiseren dat beleggen altijd gepaard gaat met een zekere mate van risico. De waarde van je garagebox en te genereren huurinkomsten kunnen fluctueren en het is niet zeker dat je de oorspronkelijke aankoopbedrag terugkrijgt. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstig rendement en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de overweging tot het aankopen van een garagebox.